Werkgroep Pastoraat Werkgroep Werkgroep Pastoraat Werkgroep
Opdracht:
De Werkgroep Pastoraat heeft tot taak het coördineren van en het invullen van de opdracht van aan de gemeente om ‘herderlijke zorg te verlenen aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde’.

De werkgroep Pastoraat bestaat uit:
-    predikant (voorzitter/coördinator)
-    2 pastorale consulenten
-    6 wijkouderlingen (in de rol van voorzitters/coördinatoren wijkteams) 
-    Coördinator bloemen (op uitnodiging)

Onder deze werkgroep vallen de werkzaamheden van/voor:
•    de pastorale consulenten
•    de 6 wijkteams 
•    het Bloemencomité

Taken en bevoegdheden:
•    Controleren of de gemeente haar opdracht tot herderlijke zorg kan waarmaken
•    Ervoor zorgen dat de pastoraal consulenten goed kunnen functioneren
•    De wijkteams begeleiden bij hun opdracht en coördineren van de samenwerking tussen wijkteams.
•    Aanspreekpunt zijn voor de bloemencommissie. Het monitoren van de werkzaamheden en indien gewenst een adviserende en coördinerende taak in relatie tot andere werkzaamheden binnen de werkgroep.
•    Inventariseren van (mogelijke) knelpunten, die vanuit pastoraal oogpunt de opbouw in wijk/wijken belemmeren en deze onderwerpen agenderen bij het Breed moderamen/de kerkenraad. 
•    Jaarlijks schriftelijk verslag doen aan het breed moderamen van de werkzaamheden en de ontwikkelingen die plaatsvinden. Daarnaast indien nodig via de voorzitter bij het Breed moderamen, al datgene onder de aandacht brengen wat aandacht en actie behoeft.
 
terug