Evangelisatie commissie Evangelisatie commissie

De kerk heeft als opdracht alle volken tot discipelen van Jezus Christus te maken (zie Matt. 28: 19: 'Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb’)

Activiteiten/taken van de Evangelisatiecommissie.
Om de gemeente bewust te maken van haar verantwoordelijkheid in eigen omgeving heeft de kerkenraad een Evangelisatiecommissie benoemd, die hem zal bijstaan in de uitvoering van deze opdracht. Dit zal moeten geschieden door middel van voorlichting en toerusting van de gemeente.
Bovendien zal ze de gemeente steeds weer moeten wijzen op de noodzaak geloofwaardig te zijn en op Bijbels verantwoorde wijze aan te sluiten bij het moderne levensgevoel, rekening houdend met eigen tradities. De Evangelisatiecommissie organiseert o.a. de volgende activiteiten:

1. Het verspreiden van de Elisabethbode in onze gemeente. Dit evangelisatieblad wordt in voor een deel bij niet-kerkelijke gezinnen/personen gebracht om zo de Bijbelse boodschap aan hen kenbaar te maken. Het blad wordt aan hen gratis verstrekt. Daarnaast zijn er kerkleden die zich op het blad kunnen abonneren.

2. Het organiseren en houden van welkomstdiensten. Deze diensten hebben een evangeliserend karakter en kunnen daardoor wat anders zijn dan een gewone kerkdienst. Deze diensten zijn in het bijzonder bestemd voor mensen die niet of niet meer in de kerk komen.

3. Het organiseren en houden van een Kerstnachtviering. In deze viering staat de Bijbelse Kerstboodschap centraal. De viering wordt georganiseerd door de samenwerkende kerken in Keerpunt, te weten: de Hervormde Kerk Rehoboth, de Hervormde gemeente Maranatha, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen, de Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk.

4. Het organiseren en houden van bejaardenmiddagen. Deze middagen hebben een wat algemeen karakter, maar ondanks dat staat de Bijbelse boodschap centraal in het geheel. Deze middagen zijn toegankelijk voor alle bejaarden en worden circa 6 maal per jaar gehouden. De middagen worden gehouden in de zaal van ’t Waellant. De middagen worden georganiseerd in samenwerking met de Hervormde Gemeente Maranatha. Met Kerst en Pasen worden deze middagen mogelijk uitgebreid met een broodmaaltijd.

5. Het organiseren en houden van bijzondere acties. Onder deze acties worden verstaan:

a. Bijvoorbeeld 'Er is hoop'. Bij dergelijke acties wordt vaak een deel van de burgerlijke gemeente, in hoofdzaak niet-kerkelijke
gezinnen/personen, bezocht (enquête) en zo mogelijk een kort gesprek gevoerd om hen op de bijbelse boodschap te wijzen, die voor een ieder de basis voor het leven zou moeten zijn.
b. Bijvoorbeeld 'Kerk in de buurt'. Dit is een cursus waarbij in eerste instantie onder de cursusleden wordt besproken hoe men aankijkt tegen God en je eigen kerk. Daarna gaat men de wijk rondom de kerk in om bij de mensen te informeren hoe zij aankijken tegen de kerk. Ook de noden van de mensen kunnen in kaart worden gebracht waarvoor de kerk mogelijk een oplossing kan bieden. Daarbij ontstaat er mogelijk ruimte om het evangelie te brengen.
c. Acties voeren op de (jaarlijkse) braderie. Op een eigentijdse wijze wordt geprobeerd het evangelie onder de aandacht te brengen bij de mensen die de braderie bezoeken.

6. Deelnemen aan Keerpunt. Keerpunt is een samenwerkingsverband tussen de Evangelisatiecommissies van de Hervormde Kerk Rehoboth, de Hervormde gemeente Maranatha, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen, de Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk. De overlegvergaderingen worden bijgewoond en eventuele acties worden ondersteund en daaraan wordt medewerking verleend. Daarbij is er ook een taak om de kerkleden hiervoor te interesseren en te motiveren. www.keerpuntnieuwlekkerland.nl
Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter: G. Damsteegt, telefoonnummer (0184) 69 10 63

Contact
E-mail: evangelisatie@ontmoetingskerknl.nl

Voor samenstelling van de commissie: zie gemeentegids pagina 8 (inloggen verplicht)
 

terug