Werkgroep Jeugdwerk Werkgroep Jeugdwerk
Opdracht:
De Werkgroep Jeugd houdt zich bezig met activiteiten om kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk en op hun niveau (verder) kennis te laten maken met het Woord van God en de betekenis van het leven en sterven van Jezus Christus. De kerk vervult hierin een rol naast de ouders. Daarnaast zijn de activiteiten erop gericht om de onderlinge band te versterken, ook de band tussen generaties. 

De werkgroep Jeugdwerk bestaat uit:
-    2 jeugdouderlingen
-    secretaris
-    penningmeester
-    2 algemene leden
Een van de jeugdouderlingen zal de rol van voorzitter/coördinator van de werkgroep op zich nemen.

Onder deze werkgroep vallen de werkzaamheden van/voor:
•    de Crèche (oppas tijdens reguliere erediensten)
•    de Kindernevendienst 
•    de Tienernevendienst
•    de Jeugddiensten 
•    het jeugdkamp 
•    het oud papier
•    de Jeugdsoos  
•    de Catechisatie
•    Belijdeniscatechisatie
•    de kinder- en jeugdclubs 
  
Taken en bevoegdheden:

Algemeen
•    De kerkenraad informeren en adviseren over het jeugdwerk in de kerk middels afvaardiging van een van de jeugdouderlingen in het breed moderamen van de kerk. 
•    Vaststellen van een meerjarig beleid ten aanzien van het jeugdwerk en dat vastgestelde beleid schriftelijk verwoorden ten behoeve van het beleidsplan van de kerk.
•    contact met de diverse werkzaamheden binnen het jeugdwerk onderhouden op een proactieve wijze, waarbij er ook het streven moet zijn om elkaar van opbouwende kritiek te voorzien en gezamenlijk te komen tot een “totaal” aanpak.
•    Stimuleren en waar nodig financieel en/of organisatorisch ondersteunen van initiatieven voor het organiseren van jeugdactiviteiten binnen de kerk.
•    Onderzoeken van mogelijkheden om activiteiten voor jeugd waar mogelijk te organiseren samen met andere gemeenten in Nieuw-Lekkerland, bijvoorbeeld via de interkerkelijke samenwerking Keerpunt.

Specifiek 
•    EO-jongerendag. Inventarisatie behoefte en eventueel organiseren van vervoer voor jongeren binnen onze kerk, als ook voor vrienden/vriendinnen die niet tot onze kerk behoren.
•    Kinderkerstfeest. Elk jaar zal worden besproken of er een kinderkerstfeest kerkdienst zal worden georganiseerd en wie hiervoor zullen worden benaderd. Dit zal worden gedaan in overleg met de Werkgroep Eredienst.
•    Afsluitingsavond jeugdwerkers. Elk jaar zal geprobeerd worden een afsluitende activiteit te organiseren voor iedereen die actief is geweest in het jeugdwerk binnen onze kerk.
•    Cursussen ten behoeve van het jeugdwerk. Eens per jaar zal worden gekeken of er cursusbehoeften zijn i.c.m. geschikt geacht cursus materiaal. Eventueel kan daarbij samenwerking worden gezocht met andere kerken.
 
terug