Implementatiecommissie “Kerkenraad Anders” Implementatiecommissie “Kerkenraad Anders”
Wat is Kerkenraad Anders?
Kerkenraad Anders is de naam van een voorstel binnen onze kerk wat ontwikkeld is op verzoek van de Kerkenraad. De doelen van Kerkenraad Anders zijn; de werkdruk voor ambtsdragers verlichten, de verbondenheid tussen de gemeenteleden te versterken en waar mogelijk een aantal taken efficiënter in te richten.

De Implementatie commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van gemeenteleden en ambtsdragers. Deze begeleidt de huidige Kerkenraad naar het nieuwe systeem van Kerkenraad Anders. Zij doen dit door praktische adviezen uit te brengen en voorstellen te doen aan de hand van ervaringen van kerken waar het systeem van ‘Kerkenraad Anders’ al is ingevoerd.
De implementatiecommissie Kerkenraad Anders onderhoudt een  nauwe afstemming met het Moderamen.

Al in een eerder stadium  heeft de  adviescommissie “Kerkenraad Anders” onderzoek gedaan naar ideeën en aanbevelingen die in de gemeente zelf leven en gebruik gemaakt van een publicatie van de PKN:  “De kleine kerkenraad – en werkgroepen” door Prof. dr. L.J. Koffeman, Weblink: https://protestantsekerk.nl/verdieping/de-kleine-kerkenraad-en-werkgroepen/
De aanbevelingen die de adviescommissie heeft gedaan, worden nu uitgewerkt door de implementatiecommissie.

Waarin begeleidt de implementatiecommissie de huidige kerkenraad?

Instellen van een werkgroep pastoraat met wijkteams.
Herindeling van de wijken: Van 12 kerkelijke wijken naar 6 wijkteams, met meer gemeenteleden die de ambtsdragers ondersteunen.
Huisbezoeken van aanbod- naar vraag gestuurd.
Inhoudelijk en functioneel aanpassen van het bezoekwerk.
Uitbreiding signaalfunctie in de wijken en verbeteren van de algehele samenhang.

Instellen van een grote en kleine kerkenraad
Herijken van de taakverdeling tussen grote en kleine kerkenraad.
Terugbrengen van het aantal vergaderingen van de grote kerkenraad.
De kleine kerkenraad functioneert als een (ver)breed Moderamen.
Notulen kleine kerkenraad standaard de grote kerkenraad toesturen.

Overige aanpassingen structuur en organisatie o.a.:
Samenvoegen van div. commissies in de Werkgroep Missionaire Opdracht & Toerusting.
Instellen nieuwe werkgroepen Communicatie en Eredienst.
Aanstellen van een 2e scriba.

Aanpassen van de plaatselijke regeling
Noodzakelijk als gevolg van de veranderingen in structuur en werkwijze.

Wanneer wordt de nieuwe structuur en werkwijze ingevoerd?
De nieuwe werkwijze zal stapsgewijs worden ingevoerd na instemming van de gemeente en Kerkenraad. Het streven is dat de implementatie van de nieuwe werkwijze en structuur volgend jaar (2023) zomer zal zijn afgerond.

Contactadres  implementatiecommissie Kerkenraad Anders.
2de-scriba@ontmoetingskerknl.nl

 
terug